Přejít na hlavní obsah

Obchodní podmínky

1.       Úvodní ustanovení

i.    Těmito obchodními podmínkami se upřesňuje vztah mezi společností Notino s.r.o. se sídlem v Brně, Londýnské náměstí 881/6, PSČ 639 00, IČO: 27609057, zapsané u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 101025, jako prodávajícím
a provozovatelem internetového obchodu www.notino.cz, a zákazníkem, který s prodávajícím uzavírá kupní smlouvu.

ii.     Prodávající je také provozovatelem lékárny Lékárna NOTINO na adrese Stará pošta 1025, 664 61 Rajhrad, a prostřednictvím internetového obchodu www.notino.cz provádí výdej léčivých přípravků zásilkovým způsobem.

iii.       K zákazníkům přistupuje prodávající jednotně a poskytuje jim stejné výhody, ať už jsou spotřebitelé, či ne. Proto se na všechny zákazníky vztahují pravidla stanovená v těchto obchodních podmínkách.

iv.     Tyto podmínky jsou určeny primárně pro koupi zboží prostřednictvím internetového obchodu. Přiměřeně se použijí i na koupě zboží prostřednictvím zákaznické linky či uskutečněné na některé z kamenných prodejen.

2.       Uzavření kupní smlouvy

i.         Kupní smlouvu je možné uzavřít na dálku prostřednictvím internetového obchodu či zákaznické linky, nebo osobně na některé z kamenných prodejen.

ii.       V případě kupní smlouvy uzavírané na dálku představuje objednávka učiněná jejím odesláním v internetovém obchodě nebo prostřednictvím zákaznické linky návrh na uzavření kupní smlouvy. Objednávka je platná po dobu 7 dní a její obdržení potvrdí prodávající e-mailem. Kupní smlouva je pak uzavřena přijetím návrhu ze strany prodávajícího ve formě odeslání objednaného zboží. O odeslání zboží je kupující informován e-mailem.

iii.     Prodávající dodává zákazníkům zboží pouze v množství obvyklém pro spotřebu domácnosti. V konkrétních případech (zejména při slevách či výprodejích) je prodávající oprávněn určit maximální množství, které lze dodat zákazníkovi.

iv.      Objednávka je v internetovém obchodě odeslána kliknutím na tlačítko „Objednat“. Znění obchodních podmínek společně s údaji z objednávky je archivováno po dobu 6 let. V případě, že v objednávce zadáte chybná data, máte možnost opravy, a to prostřednictvím objednávkového formuláře či zákaznického konta. 

3.       Odstoupení bez udání důvodu

i.         Spotřebitel je ze zákona oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené přes internet nebo telefonicky bez udání důvodu do 14 dnů od doručení zboží. Prodávají nabízí možnost odstoupit od smlouvy bez udání důvodu každému zákazníkovi, a to dokonce do 90 dnů od doručení zboží. To se týká i nákupu v kamenných prodejnách.

ii.       Chce-li zákazník využít tohoto práva, je nezbytné prodávajícímu v uvedené lhůtě oznámit svoje rozhodnutí odstoupit od smlouvy. Nejvhodnější možností je kontaktovat prodávajícího na e-mailu [email protected] nebo na tel. čísle 530 514 014. Je možné užít i vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je možné nalézt zde.

iii.     Pokud zákazník odstupuje od smlouvy, vrátí prodávající kupní cenu zboží. V případě odstoupení do 14 dnů od doručení zboží má zákazník nárok i na náhradu nákladů na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. V případě pozdějšího odstoupení od smlouvy prodávající vyplatí pouze kupní cenu zboží. Uvedené peněžní prostředky prodávající vrátí bezodkladně, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení. S platbou však je možné v souladu se zákonem počkat, dokud zboží není vráceno prodávajícímu. K platbě bude užit stejný platební prostředek jako při placení kupní ceny zákazníkem, nedohodnou-li se strany jinak.

iv.     Zboží je potřebné bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení, zaslat na adresu Expandeco - Notino, Tř. 3 května 910, 763 02 Zlín-Malenovice , nebo jej osobně doručit na některou z kamenných prodejen Notino. Pokud v souvislostí s uzavřením smlouvy zašle prodávající zákazníkovi zboží navíc zdarma (“dárek”) je potřebné vrátit i tento dárek. V případě, že zákazník nezašle prodávajícímu se zbožím i poskytnutý dárek, prodávající je oprávněn pozdržet vrácení kupní ceny zboží zákazníkovi do doby vrácení dárku. Náklady spojené s vrácením zboží hradí v tomto případě zákazník.

v.       Prodávající si dovoluje upozornit, že zákazník podle zákona odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží (např. použije-li zákazník parfém i potom, co jej už jednou zkusil). Dále, že zákazník není oprávněn odstoupit od smlouvy u zboží vyrobeného podle speciálních požadavků nebo zboží přizpůsobeného osobním potřebám (např. v případě gravírovaného obalu) a u zboží, které bylo vyňato z uzavřeného obalu, a které není možné vrátit z hygienických důvodů (např. při otevření kosmetických přípravků a jiného zboží, které přichází do přímého styku s pokožkou). Dále prodávající upozorňuje, že není možné odstoupit od smlouvy o službě dárkového nebo ekologického balení, jakmile je zboží již zabaleno a služba tím pádem poskytnuta (k poskytnutí služby dárkového či ekologického balení přistupuje prodávající bezodkladně po učinění objednávky, zvolí-li si zákazník v objednávce tuto službu).

vi.     Vrácené léčivé přípravky se stávají nepoužitelnými a prodávající je povinen zajistit jejich odstranění. S ohledem na zákonná ustanovení tak není možné bez důvodu odstoupit od smlouvy při zásilkovém výdeji léčivých přípravků.

4.       Reklamace

i.         Má-li zboží při dodání vadu, prodávající se může se zákazníkem domluvit na kompenzaci ve formě poukázky. Dále je zákazník oprávněn požadovat odstranění vady prostřednictvím náhradního dodání nebo opravy. V případě, že by takové odstranění vady bylo pro prodávajícího nemožné nebo nepřiměřené, je zákazník oprávněn požadovat slevu z kupní ceny, a pokud jde zároveň o významnou vadu, může i odstoupit od kupní smlouvy. Tato práva má zákazník
i v případě, že se uvedená vada projeví později.

ii.       Za vady na zboží odpovídá prodávající, projeví-li se po dobu dvou let od dodání zboží, nebo do data použitelnosti uvedeného na obale zboží.

iii.     Za vadné se považuje zejména zboží, které nemá obvyklé či prezentované vlastnosti, neslouží svému účelu, neodpovídá požadavkům právních předpisů či nebylo dodáno ve sjednaném množství. Prodávající upozorňuje, že zvýšenou citlivost či případ alergické reakce na dodané zboží nelze samu o sobě považovat za vadu zboží. Stejně tak za vadu zboží nelze považovat nedostatky v dárcích a jiném bezúplatném plnění, které poskytuje prodávající nad rámec Vaší objednávky. Obrázky zboží v internetovém obchodě mají ilustrativní charakter a nepředstavují závazné zobrazení vlastností zboží (obal zboží se může například lišit z důvodu změny obalu výrobcem).

iv.     Veškeré dotazy ohledně reklamace je možné zaslat na e-mail [email protected] nebo kontaktovat prodávajícího telefonicky na tel. čísle 530 514 014. Reklamované zboží je potřebné zaslat na adresu Expandeco - Notino, Tř. 3 května 910, 763 02 Zlín-Malenovice společně s vyplněným reklamačním formulářem, který je možné nalézt zde. Zboží je možné reklamovat i na kamenných prodejnách. V případě vyplňení formuláře bez pomoci personálu, je potřeba uvést vadu zboží nebo jak se vada projevuje, případně požadavek na způsob vyřízení.

v.       O průběhu reklamace, zejména o jejím přijetí, vyřízení či zamítnutí bude prodávající zákazníka informovat prostřednictvím e-mailových nebo textových zpráv, či telefonicky.

vi.     O reklamaci rozhodne prodávající bezodkladně. Vyřízení reklamace včetně odstranění vady nebude trvat déle než 30 dní. V opačném případě je zákazník oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. Pro dodržení uvedené lhůty je nezbytné, aby zákazník poskytl potřebnou součinnost.

vii.    Náklady spojené s vrácením zboží hradí v případě oprávněné reklamace prodávající.

viii.   V případě reklamace léčivých přípravků zajistí prodávající, aby náklady spojené s vrácením léčivého přípravků nenesl kupující. V případě vracení léčivého přípravku poštou, bude prodávající náklady na poštovné kupujícímu kompenzovat. Kupujícímu je vždy doporučeno prodávajícího před vrácením kontaktovat a ověřit, zda prodávající vrácení pro danou reklamaci požaduje.

5.       Způsob platby a dodání

i.      Způsob platby a dodání je možné zvolit z nabízených možností. Před odesláním objednávky bude zákazník na zvolený způsob platby a dodání a na náklady s nimi spojené vždy upozorněn. V případě zvolení způsobu platby platební kartou bere zákazník na vědomí, že částka k úhradě bude z platební karty stržena přímo v okamžiku transakce.

ii.       Aktuálně nabízené způsoby plateb a dodání společně s jejich cenami je možné nalézt zde.

iii.     Léčivé přípravky odešle kupující nejpozději do 48 hodin od přijetí objednávky tak, aby bylo zajištěno jejich dodání kupujícímu nejdéle do 3 pracovních dnů od přijetí objednávky, nebo oznámí kupujícímu nejdéle do 3 pracovních dnů od přijetí objednávky, že v této lhůtě nelze objednané zboží dodat

iv.      Uvedené dodací lhůty jsou pouze informativního charakteru a vycházejí z předpokládaných dodacích lhůt dopravců.

v.      Prodávající si vyhrazuje právo poskytnout dodání zboží ve vybraných případech zdarma.

6.       Další informace

i.         Prodávající zákazníkům poskytuje různé slevy,a dárkové či jiné poukázky. Jejich užití se řídí pravidly, o kterých zákazníka v každém jednotlivém případě prodejce informuje. Není-li stanoveno jinak, lze každou slevu či dárkovou poukázku užít pouze jednorázově a na jeden nákup lze užít jen jednu poukázku téhož druhu. V případě, že je hodnota dárkové poukázky vyšší, než je hodnota celého nákupu, rozdíl se na novou poukázku nepřevádí a nevyčerpaná suma se zpětně neproplácí.

ii.       V souvislosti s provedeným nákupem může být zákazníkovi zaslán třetí stranou hodnotící dotazník. Zákazník se tak může podělit o své zkušenosti s nákupem a zbožím s ostatními.

7.      Doplňující informace k výdeji léčivých přípravků zásilkovým způsobem

i.        Prodávající poskytuje v souvislosti se zásilkovým výdejem léčivých přípravků informační službu zajišťovanou farmaceutem, která slouží k poskytování poradenství o léčivých přípravcích a shromažďování, zpracovávání a oznamování informací o podezřeních na závažné nebo neočekávané nežádoucí účinky léčivých přípravků. Informační služba je provozována na e-mailové adrese [email protected]. Odpovědným farmaceutem je PharmDr. Kristýna Jungová.

ii.       V případě podezření na závažný nebo neočekávaný nežádoucí účinek léčivého přípravku, prodávající doporučuje kupujícímu toto podezření ohlásit též Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv.

iii.      Prodávající je povinen převzít nepoužitelné léčivé přípravky odevzdané fyzickými osobami.

8.       Zasílání vzorků

i.         Vybraným zákazníkům nabízí prodávající službu Notino Try&Buy a službu Zasílaní vzorků zdarma. Prodávající si vyhrazuje právo nabídnout zákazníkům možnost nechat si bezplatně zaslat za účelem vyzkoušení produktů nabízených v internetovém obchodě zásilku obsahující vzorky vůní a dalších kosmetických přípravků dle aktuální nabídky internetového obchodu.

ii.       Výběr vzorků je omezen skladovými zásobami a aktuální nabídkou internetového obchodu pro službu Notino Try&Buy.

iii.     Služba Try&Buy a služba Zasílaní vzorků zdarma má za účel informovat zákazníka o nabídce internetového obchodu a nejedná se o určení jakosti nebo provedení dle smluveného vzorku. Služba Try&Buy a služba zasílaní vzorků zdarma je bezplatná služba reklamního charakteru a nepředstavuje plnění z kupní smlouvy. Jakýkoliv nesoulad v zaslaném vzorku tak nezakládá práva z vadného plnění.

iv.     Zákazník může být kontaktován za účelem ověření spokojenosti s jím vybraným produktem, a žádostí o zaslání produktu dává souhlas k možnému kontaktování.

v.      Nabízíme i službu Try it First, kterou můžete využít při koupi vybraných produktů. V případě, že si při koupi vybraných produktů zvolíte možnost „Vzorek na vyzkoušení – Try it first“ zašleme vám společně se zakoupeným produktem vzorek tohoto produktu. Vlastnosti tohoto produktu tak můžete nejdříve vyzkoušet na vzorku a samotný zakoupený produkt nemusíte rozbalovat. Nebude-li vám po vyzkoušení vzorku produkt vyhovovat, můžete jej nerozbalený vrátit na naše náklady. Tímto samozřejmě není dotčeno vaše právo odstoupit od smlouvy.

9.       Obecné informace

i.         Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit zákazníkovi účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

ii.       Subjektem mimosoudního řízení v případě sporu, případně subjektem k vyřizování stížností zákazníků, je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz, zřízená zákonem
č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, na kterou se zákazník může obrátit přes e-podatelnu na webových stránkách České obchodní inspekce. Dále je možné spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy.

iii.   Kontrolním orgánem, který vykonává dozor nad činností prodávajícího, pokud jde o zásilkový výdej léčivých přípravků, je Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, Tel: +420 272 185 111, e-mail: [email protected], http://www.sukl.cz.

iv.     Smlouva je uzavírána v českém jazyce a řídí se právním řádem České republiky. Místem plnění je Brno.

v.     Všechny ceny výrobků a služeb jsou uvedeny s DPH, která je platná v okamžiku odeslání objednávky. V případě, že se DPH do uzavření kupní smlouvy, popř. do odeslání zboží změní, je zákazník s přihlédnutím k jím zvoleném druhu platby povinen uhradit nedoplatek kupní ceny, popř. prodávající neprodleně zašle zákazníkovi e-mailem zprávu s výzvou o sdělení, kam je možné uhradit zákazníkovi přeplatek kupní ceny.

vi.      Odesláním objednávky souhlasíte se zasláním daňového dokladu v elektronické podobě. Daňový doklad zašleme elektronicky v emailu o expedici zakázky. Pokud si však přejete zaslat daňový doklad i v listinné podobě, napište nám zprávu a daňový doklad Vám zašleme společně se zbožím. 

vii.      Veškeré ceny zboží včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob.

viii.    V případě prodeje zboží, které obsahuje lih, prodávající prohlašuje, že není registrovaným distributorem lihu a nabízený líh je určen výhradně pro konečnou spotřebu.

ix.      Obchodní podmínky si můžete stáhnout zde.Chcete se na něco zeptat? Napište nám.
Odesláním společnost Notino s.r.o. zpracuje Vaše údaje za účelem vyřízení vaší žádosti na základě oprávněného zájmu. Proti tomuto zpracování můžete v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů podat námitku.