Přejít na hlavní obsah

Ochrana oznamovatelů (whistleblowing)

Společnost Notino, s.r.o., se sídlem v Brně, Londýnské náměstí 881/6, PSČ 639 00, IČO: 27609057, vedená u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 101025 (dále jen „Notino“ nebo „společnost“), v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění (dále jen „zákon“), zavedla pro své zaměstnance a jiné osoby, které pro Notino vykonávaly nebo vykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost, a pro své dodavatele či smluvní partnery, vnitřní oznamovací systém, kam lze podat oznámení o možném protiprávním jednání v rozsahu dle §2 odst. 1 zákona.
 
Tato platforma není určena pro zákazníky, jste-li zákazník, obraťte se se svou stížností zde.
 

1. Vnitřní oznamovací systém

Oznámení o možném protiprávním jednání lze učinit písemně i ústně prostřednictvím platformy Nenech to být, a to:
 
 
Oznámení o možném protiprávním jednání lze učinit též osobně u příslušné osoby, kdy touto funkcí byly pověřeny následující osoby s právním vzděláním:
 
  • Mgr. Ing. Monika Potěšilová, Legal Counsel, tel. +420 722 976 450
  • Mgr. Jana Šufajzlová, Head of People & Business Partners, tel. +420 601 083 614
(Adresa pro doručování: Londýnské náměstí 881/6, Štýřice, 639 00 Brno)
 
Příslušná osoba informuje oznamovatele o přijetí oznámení do 7 dnů od jeho přijetí. Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle zákona, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele. Příslušná osoba posoudí důvodnost oznámení do třiceti (30) dnů od jeho přijetí. Ve skutkově či právně složitých případech může příslušná osoba tuto lhůtu prodloužit až o třicet (30) dnů, nejvýše však dvakrát, v takovém případě však musí o prodloužení lhůty a jeho důvodech vždy informovat oznamovatele před uplynutím původní lhůty. Příslušná osoba následně informuje oznamovatele o tom, zda bylo oznámení posouzeno jako důvodné či nikoli. Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba navrhne společnosti opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Nepřijme-li společnost opatření navržené příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření. O přijatém opatření společnost neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele. Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a z okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.
 
Je garantována důvěrnost oznamovacích kanálů. Informace o totožnosti oznamovatele a též i osoby, která poskytla pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem oznámení, nebo osoba blízká k oznamovateli (a dále dle § 4 odst. 2 zákona, jen jako „spřízněná osoba“), je možné poskytnout jen s jejich písemným souhlasem, ledaže je příslušná osoba povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci podle jiných právních předpisů, o čemž vždy předem oznamovateli a spřízněnou osobu vyrozumí. Oznamovateli i osobě spřízněné přísluší ochrana před jakýmkoliv odvetným opatřením ze strany společnosti. Tato ochrana však nepřísluší v případě vědomě nepravdivého oznámení, které dle § 23 zákona může být jako přestupek sankcionováno pokutou až do výše 50.000 Kč.
 
Bližší informace ohledně postupu při řešení oznámení naleznete v interní směrnici společnosti Notino dostupné zde.

2. Vnější oznamovací systém

Oznámení o možném protiprávním jednání lze učinit též externě, prostřednictvím zabezpečeného formuláře pro učinění oznámení Ministerstva spravedlnosti, a to na webových stránkách https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/  
 
 

Chcete se na něco zeptat? Napište nám.
Odesláním společnost Notino s.r.o. zpracuje Vaše údaje za účelem vyřízení vaší žádosti na základě oprávněného zájmu. Proti tomuto zpracování můžete v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů podat námitku.