Přejít na hlavní obsah

Obchodní podmínky MyNotino klub

1. Preambule

 1. Těmito obchodními podmínkami se upřesňuje vztah mezi společností Notino, s.r.o. se sídlem v Brně, Londýnské náměstí 881/6, PSČ 639 00, IČO: 27609057, zapsané u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 101025, jako poskytovatelem služby MyNotino klub, a členy MyNotino klubu.

 2. MyNotino klub je službou, která zajišťuje členům MyNotino klubu rozšíření zážitků z nakupování v internetovém obchodu Notino a další níže uvedené výhody.

 3. Internetový obchod Notino se členům MyNotino klubu přizpůsobuje, aby byl nákup co nejvíce příjemný, plynulý a rychlý. Členové MyNotino klubu mohou být například upozorněni na zajímavé zboží v souladu s jejich preferencemi, nemusí při nákupu opakovaně vyplňovat doručovací údaje či údaje o platební kartě, dále jsou členové MyNotino klubu informováni o speciálních nabídkách, slevách a událostech. Členům MyNotino klubu je mimo jiné umožněno vytvářet seznam oblíbených položek, tzv. wishlist, taktéž mají k dispozici přehlednou historii svých nákupů.

 4. K poskytnutí služby je nezbytné zpracovávat osobní údaje členů MyNotino klubu. Poskytovatel služby osobní údaje zpracovává v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů a v souladu s těmito podmínkami.

2. Uzavření smlouvy o členství v MyNotino klubu

 1. Kliknutím na tlačítko „registrovat“ zákazník internetového obchodu Notino souhlasí s těmito obchodními podmínkami, uzavírá smlouvu o členství v MyNotino klubu a stává se jeho členem.

 2. Členem MyNotino klubu může být pouze osoba starší 18 let. Uzavřením smlouvy o členství člen MyNotino klubu čestně prohlašuje, že je starší 18 let.

 3. Smlouva o členství v MyNotino klubu je samostatnou smlouvou řídící se zde uvedenými pravidly a není spjatá s existencí jiných (zejména kupních) smluv uzavřených mezi poskytovatelem služby a členem klubu.

3. Předmět smlouvy

1. Poskytovatel služby je zejména povinen:

a) Zasílat členům MyNotino klubu informace o speciálních slevových akcích a limitovaných nabídkách internetového obchodu či kamenných prodejen Notino či o speciálních nabídkách jiných obchodů, jakožto i informace o nabídkách Notino Partnerů, aplikace Notino a služeb zprostředkovaných aplikací Notino.

b) Zasílat členům MyNotino klubu informace o nových produktech v nabídce internetového obchodu či kamenných prodejen Notino.

c) Připravovat pro členy MyNotino klubu speciální akční nabídky, které nebudou k dispozici nečlenům klubu.

d) Upozorňovat členy MyNotino klubu na případné nedokončené objednávky.

e) Zajistit pro členy MyNotino klubu možnosti doručení zdarma při nákupu vybraných produktů či produktů za určitou cenu.

f) Přizpůsobit nabídku internetového obchodu a zobrazovanou reklamu preferencím daného člena MyNotino klubu.

g) Bezpečně uchovávat doručovací či fakturační údaje členů MyNotino klubu, aby je při objednávce nemusel opakovaně zadávat.

h) Umožnit členům MyNotino klubu založení a vyřízení rezervace služby u Notino Partnera prostřednictvím rezervačního systému v aplikaci Notino, jakožto i zajistit pro členy MyNotino klubu možnost speciálních nabídek či slev v závislosti na užívání rezervací, personalizaci nabídky v závislosti na rezervovaných službách, zpracování osobních údajů pro zasílání odměn Notino Partner.

g) Umožnit členům MyNotino klubu přímý přístup k jejich osobním údajům a samostatnou správu.

2. Pro splnění povinností výše uvedených je poskytovatel služby povinen a oprávněn:

a) Zpracovávat veškeré osobní údaje členů MyNotino klubu, které poskytovateli služby v souvislosti s uzavřením smlouvy o členství,kupní smlouvy v internetovém obchodě Notino nebo smlouvy týkající se rezervace služby u Notino Partnera v aplikaci Notino poskytne. Zejména se jedná o jméno a příjmení, datum narození, fakturační a doručovací údaje, telefonní číslo, způsob oslovení, informace o nákupech, o zaplacených částkách, o využitých službách, uživatelském chování na stránkách internetového obchodu notino.cz nebo mobilní aplikaci, a rovněž automaticky generované informace. K těmto informacím patří zejména informace o proklicích, prohlížených produktech, informace o zařízení, operačním systému a internetovém připojení člena MyNotino klubu.

b) Veškeré výše uvedené údaje je poskytovatel služby oprávněn vyhodnocovat (profilovat) nebo nechat vyhodnotit třetí strany. Uvedené údaje mohou být kromě spřízněných osob poskytovatele služeb zpracovávány i jeho dalšími zpracovateli.

c) Kontaktovat členy MyNotino klubu za účelem statistik a dotazníků.

d) Užívat pro kontakt s členy MyNotino klubu jejich doručovací a fakturační adresu, emailovou adresu, telefonní číslo či jiný způsob komunikace na dálku.

3. Rozsah výše uvedených povinností je poskytovatel služby oprávněn dále určit a upravovat.

4. Člen MyNotino klubu je povinen nezbytné údaje pro poskytování služeb poskytnout a udržovat je aktuální.

4.Cena za služby

 1. Členství v MyNotino klubu a s ním související poskytované služby jsou bezplatné.

5. Práva z vadného plnění a odstoupení od smlouvy

 1. Na tento vztah se použijí přiměřeně ustanovení všeobecných obchodních podmínek o právech z vadného plnění a o odstoupení od smlouvy spotřebitelem.

 2. Při jejich výkladu a užití je třeba brát v potaz odlišnosti spočívající v plnění z kupní smlouvy a ze smlouvy o členství v MyNotino klubu. 

6. Trvání smlouvy

 1. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

 2. Každá ze stran je oprávněna ji vypovědět i bez důvodu. Výpovědní doba činí 30 dnů od doručení výpovědi druhé ze stran.

 3. Osobní údaje člena MyNotino klubu, které jsou zpracovávány výlučně z důvodu plnění smlouvy o MyNotino klubu, budou smazány nejpozději do 30 dnů od ukončení smlouvy.

7. Závěrečná ustanovení

 1. Subjektem mimosoudního řízení v případě sporu, případně subjektem k vyřizování stížností kupujících, je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz, zřízená zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, na kterou se kupující může obrátit přes e-podatelnu na webových stránkách České obchodní inspekce. Dále je možné spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ADR platformy.

 2. Odchýlení se od těchto obchodních podmínek je možné pouze písemným souhlasem obou stran. Doplňující či odlišné podmínky obchodního partnera se na smluvní vztahy uvedené v těchto obchodních podmínkách neaplikují.

 3. Znění těchto obchodních podmínek může poskytovatel služby měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Změna obchodních podmínek Vám bude oznámena emailem. V případě změny máte možnost změnu odmítnout a smlouvu vypovědět.

Chcete se na něco zeptat? Napište nám.
Odesláním společnost Notino s.r.o. zpracuje Vaše údaje za účelem vyřízení vaší žádosti na základě oprávněného zájmu. Proti tomuto zpracování můžete v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů podat námitku.